1st period
Ca6-17 Ca6-18 Ca6-19 Ca6-20 Ca6-21 Ca6-22 Ca6-23 Ca6-24
          Ohiro Oata  
2nd period
Ca6-25 Ca6-26 Ca6-27 Ca6-28 Ca7-1 Ca7-2 Ca7-3 Ca7-4 Ca7-5 Ca7-6 Ca7-7
          Kokore tahi Kokore rua Kokore toru Kokore ha Kokore rima Kokore ono
3rd period
Ca7-8 Ca7-9 Ca7-10 Ca7-11 Ca7-12 Ca7-13 Ca7-14 Ca7-15 Ca7-16
          Maharu Ohua Otua
4th period see right
Ca7-17 Ca7-18   Ca7-19 Ca7-20 Ca7-21 Ca7-22 Ca7-23 Ca7-24
          Maśre Ina-ira Rakau Omotohi
5th period
Ca7-25 Ca7-26 Ca7-27 Ca7-28 Ca7-29 Ca7-30 Ca7-31 Ca8-1 Ca8-2 Ca8-3
          Kokore tahi Kokore rua Kokore toru Kokore ha Kokore rima
6th period see right
Ca8-4 Ca8-5   Ca8-6 Ca8-7 Ca8-8 Ca8-9 Ca8-10
          Tapume Matua Orongo
7th period
Ca8-11 Ca8-12 Ca8-13 Ca8-14 Ca8-15 Ca8-16 Ca8-17 Ca8-18 Ca8-19 Ca8-20 Ca8-21
          Orongo Tane Maśri-nui Maśri-kero Omutu Tireo
8th period
Ca8-22 Ca8-23 Ca8-24 Ca8-25 Ca8-26 Ca8-27 Ca8-28 Ca8-29 Ca9-1 Ca9-2